Werving & Selectie in niche markten

Regelgeving en duurzaam ondernemen

 1) Regelgeving

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Door deze wet is veel veranderd op het gebied van ontslag, tijdelijke contracten en WW. Met deze wet wil de overheid werkgevers stimuleren meer vaste banen aan te bieden en procedures rond ontslag makkelijker en eerlijker maken.

De invoering heeft veel gevolgen voor uitzendkrachten, uitzendbureaus en opdrachtgevers. De belangrijkste veranderingen zijn;

  • Het doel is zekerheid te bieden bij het regelen van arbeidscontracten, en bij de beëindiging daarvan.
  • Alle werknemers krijgen na twee jaar recht op een vergoeding bij onvrijwillig ontslag: de transitievergoeding
  • Het recht op WW wordt vanaf 2016 ingeperkt in duur en opbouw. Er komt een aanvullende uitkering die vakbonden en werkgevers samen moeten regelen.

2) Onze algemene voorwaarden

De Alef groep hanteert algemene voorwaarden voor zowel opdrachtgevers als werknemers.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden: 2017 – Algemene voorwaarden Alef Groep B.V

3) ABU-Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sinds de oprichting in 2001 zijn wij aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Hierdoor krijgen wij up-to-date informatie over de ontwikkelingen in de flexbranche. Dit lidmaatschap vereist dat we blijven voldoen aan hoge kwaliteitseisen: bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden, identiteitscontrole, inlenersaansprakelijkheid, WAV, WKA, Flexwet, Waadi, risico op verkapt dienstverband (draaideurconstructie) en de afdracht van sociale premies.

Bekijk hier de CAO voor uitzendkrachten: https://www.abu.nl/cao of download de App via de App store.

4) De Alef Groep is NEN-4400-1 gecertificeerd

Sinds onze registratie in het Register Normering Arbeid, voldoen wij ieder halfjaar opnieuw direct, na toetsing, aan de NEN-4400-1 norm. Risicoaansprakelijkheid van opdrachtgevers is hierdoor uitgesloten.

Voor meer informatie over de certificering: http://www.normeringarbeid.nl/default.aspx

5) Privacy statement van de Alef Groep B.V.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

De Alef Groep is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn we:

De Alef Groep gevestigd te Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord 114 , 3812 PN en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Technische informatie en cookies:

Evenals veel andere websites verzamelt onze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Alef maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat gebeurt om te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolg bezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens:

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op ons kantoor of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening.

In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens:

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);

u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);

uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);

een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening; voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;

voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u:

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;

geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

gegevens over beschikbaarheid en verlof;

andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Op het moment dat u voor Alef kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;

overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Alef legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen:

Alef kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Alef entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Alef heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Kandidaten (indien u (nog) niet voor Alef heeft gewerkt) Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Alef heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via het mailadres info@alefgroep.nl U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Alef. Uw persoonsgegevens worden verwijderd. Bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s.

In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Alef onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Alef werkt/heeft gewerkt:

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Alef. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via info@alefgroep.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Alef. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Alef onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Alef verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en/of een zakelijke relatie te onderhouden en/of een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen:

Alef kan de, van haar zakelijke relaties, verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Alef entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv. gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen. In alle overige gevallen waarin Alef hiertoe verplicht kan worden om gegevens door te geven, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Alef heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens:

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Alef .

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Alef.

Beveiliging:

Alef doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Alef met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek:

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Alef , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@alefgroep.nl of uw contactpersoon bij de Alef Groep ,Nijverheidsweg-Noord 114, 3812 PN, Amersfoort. U kunt onze ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 033 – 2022000.

Is er sprake van/vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@alefgroep.nl

Wijzigingen

Alef kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Alef. Deze versie is opgesteld in April 2018.